Voorwaarden

DBO Incasso

Algemene Voorwaarden DBO Incasso B.V.

 

Art. 1 Algemeen

lid 1 in deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a.        de ondernemer: DBO Incasso B.V. die met de opdrachtgever een overeenkomst aangaat met betrekking tot facturatie, debiteurenbewaking, detachering, incasso of juridisch advies.

b.        De opdrachtgever: de aanbesteder van de bij lid 1 sub a vermelde diensten.

c.        Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

lid 2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen DBO Incasso B.V. en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van DBO Incasso B.V., waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
lid 3 Afwijking van de voorwaarden ten gunste van de opdrachtgever is slechts mogelijk indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
lid 4 Wijzigingen en/of aanvullingen zullen voor de opdrachtgever bindend zijn vanaf een maand na verzending van de gewijzigde c.q. aangevulde voorwaarden door DBO Incasso B.V. aan de opdrachtgever.

lid 5 Alle bedragen als vermeld in uitingen van DBO Incasso B.V. zijn exclusief BTW

lid 6 DBO Incasso B.V. kan nimmer tot acceptatie van incasso- en/of andere werkzaamheden verplicht worden. Acceptatie dient altijd schriftelijk te geschieden en DBO Incasso B.V. is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

lid 7 De opdrachtgever zal na het verstrekken van de incasso-opdracht aan DBO Incasso B.V. met betrekking tot de overgedragen vordering geen incassoactiviteiten meer ontplooien.

Art. 2 Offertes

lid 1 Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum der offerte.

lid 2 Indien de opdrachtgever DBO Incasso B.V. opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt de opdrachtgever DBO Incasso B.V. in zijn/haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het oordeel van DBO Incasso B.V. noodzakelijk en/of nuttig zijn.

lid 3 DBO Incasso B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, (een) kennelijke vergissing(en) of verschrijving(en) bevat(ten).

lid 4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is DBO Incasso B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DBO incasso B.V. anders aangeeft.

lid 5 Een samengestelde prijsopgave verplicht DBO Incasso B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

lid 6 Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 3 Betalingsverplichtingen
lid 1 De opdrachtgever van de bij lid 1 sub a vermelde diensten zal binnen 14 dagen na het versturen van de factuur het factuurbedrag voldoen.
lid 2 Indien de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum niet voor betaling heeft zorg gedragen is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is over het verschuldigde vanaf de vervaldag tevens maandelijks een contractuele rente gelijk aan     1 % verschuldigd.
lid 3 De opdrachtgever is na de vervaldag tevens aansprakelijk voor de buitengerechtelijke alsmede de gerechtelijke kosten. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke kosten van 15 % van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00 (excl. BTW).

Indien de opdrachtgever consument is, worden buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht volgens “Het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten” zoals genoemd in lid 4 van art. 6:96 BW.

De buitengerechtelijke kosten zijn als volgt:

-          Minimumtarief € 40,00

-          15 % over eerste € 2.500,00

-          10 % over volgende € 2.500,00

-          5 % over volgende € 5.000,00

-          1 % over volgende € 190.000,00

-          0,5 % over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00. 

Art. 4 Wijziging van de overeenkomst

lid 1 Indien DBO Incasso B.V. met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is DBO Incasso B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

lid 2 Bovendien mag DBO Incasso B.V. het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan DBO Incasso B.V., dat in redelijkheid niet van DBO Incasso B.V. mag worden verwacht dat zij de werkzaamheden blijft verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. DBO Incasso B.V. zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen.

Art. 5 Facturatie & Debiteurenbewaking
lid 1 De opdrachtgever verplicht zich jegens DBO Incasso B.V. om laatstgenoemde binnen 14 dagen na factuurdatum te voorzien van alle nodige gegevens en bewijsstukken om tot debiteurenbewaking over te kunnen gaan.
lid 2 DBO Incasso B.V.  kan op verzoek van opdrachtgever een bank- en of girorekening openen ter uitvoering van de debiteurenbewaking.

lid 3 Wanneer een dergelijke rekening niet t.b.v. de opdrachtgever wordt geopend verplicht deze zich tot het dagelijks doorgeven van betaling aan DBO Incasso B.V.

lid 4 De door DBO Incasso B.V.  geïncasseerde bedragen zullen, eventueel na verrekening van eventueel vervallen nota’s en/of provisieafrekeningen, binnen 14 dagen na ontvangst aan de opdrachtgever betaalbaar worden gesteld.

Art. 6 Detachering

lid 1 Opdrachtgever en DBO Incasso B.V. komen overeen dat een medewerker voor een nader te bepalen periode de debiteurenbewaking gaat verzorgen ten kantore van opdrachtgever.

lid 2 Opdrachtgever is voor het onder lid 1 vermelde een tarief conform de tarievenlijst verschuldigd.

lid 3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen blijft de medewerker te allen tijden in dienst van DBO Incasso B.V.

lid 4 DBO Incasso B.V. draagt zorg voor een correcte salaris betaling en alle overige afdrachten t.b.v. de medewerker.

lid 5 Opdrachtgever kan alleen in overleg met en schriftelijke toestemming van  DBO Incasso B.V. aanpassing van de uit te voeren werkzaamheden doorvoeren.

Art. 7 Bewijs- en gegevensverstrekking
lid 1 De opdrachtgever verplicht zich jegens DBO Incasso B.V. om laatstgenoemde te voorzien van alle nodige gegevens en bewijsstukken om tot debiteurenbewaking, incasso of juridisch advies over te kunnen gaan.
lid 2 De opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van deze gegevens en bewijsstukken.
lid 3 De kosten ter verkrijging van aanvullende informatie zullen door DBO Incasso B.V. doorberekend worden aan de opdrachtgever.
lid 4 De opdrachtgever zal onverwijld aan DBO Incasso B.V.  mededeling doen met betrekking tot alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen de opdrachtgever en de schuldena(a)r(es).
lid 5 De opdrachtgever zal niet eerder, dan na ruggespraak met DBO Incasso B.V. , afspraken maken met de schuldena(a)r(es) met betrekking tot de door laatst genoemde uit te voeren debiteurenbewaking of de ter incasso aangeboden vorderingen.

Lid 6 De opdrachtgever is verplicht alle in het kader van een incasso-opdracht door DBO Incasso B.V. aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

Art. 8 Aansprakelijkheid

Lid 1 DBO Incasso B.V. heeft met betrekking tot het welgeslagen van de opdracht een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald resultaat.

Lid 2 In geval van overmacht is DBO Incasso B.V. niet aansprakelijk voor iedere daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DBO Incasso B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DBO Incasso B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van DBO Incasso B.V.  of van derden daaronder begrepen. DBO Incasso B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat DBO Incasso B.V.  zijn verbintenis had moeten nakomen.

Lid 3 DBO Incasso B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Lid 4 Enige aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van DBO Incasso B.V. wordt uitgekeerd.

Lid 5 Indien een opdrachtgever voor de behandeling van een internationale incassozaak DBO Incasso B.V. inschakelt, dan geeft de opdrachtgever DBO Incasso B.V. de volmacht uit naam van de opdrachtgever deze vordering bij een derde, buitenlands incasso intermediair, in behandeling te geven. DBO Incasso B.V. vertegenwoordigt in dat geval de opdrachtgever. De overeenkomst komt in dat geval rechtstreeks tot stand tussen de opdrachtgever en de derde. DBO Incasso B.V. is niet aansprakelijk voor onder andere nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden. In een voorkomend geval dient de opdrachtgever zich rechtstreeks tot de derde te wenden aangezien de opdrachtgever DBO Incasso B.V. als vertegenwoordiger heeft ingeschakeld.

Lid 6 DBO Incasso B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor valutaverlies.

Art. 9 Geïncasseerde bedragen (incasso’s)
lid 1 DBO Incasso B.V. zal, waar mogelijk, eventuele rente en incassokosten mede betrekken op de vordering van de schuldena(a)r(es) en indien mogelijk incasseren.
lid 2 De door DBO Incasso B.V. geïncasseerde bedragen zullen, eventueel na verrekening van eventueel vervallen nota’s en/of provisieafrekeningen, binnen 30 dagen na ontvangst aan de opdrachtgever betaalbaar worden gesteld.
lid 3 Eventueel te ontvangen deelbetalingen zullen, op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever, tevens binnen 30 dagen betaalbaar worden gesteld indien of zodra deze de € 500,- te boven gaan. DBO Incasso B.V. is gerechtigd ook op deelbetalingen nota’s en provisie, als voorschot op de eindafrekening, in mindering te brengen.

Art. 10 Bureaukosten
lid 1 Voor elk dossier is de opdrachtgever een bedrag aan bureaukosten verschuldigd, tenzij DBO Incasso B.V. met de opdrachtgever uitdrukkelijk een ander bedrag is overeengekomen. Voor de tarieven verwijzen wij naar de
bijgevoegde tarievenlijst.

lid 2 Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat het bedrag van de bureaukosten binnen 14 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging dan wel de factuur betaalbaar wordt gesteld.

Art. 11 Provisie
De opdrachtgever is aan DBO Incasso B.V. verschuldigd de provisie volgens de bijgevoegde meest recente tarievenlijst van DBO Incasso B.V.

Art. 12 Gerechtelijke procedure
lid 1 Indien het noodzakelijk zal blijken te zijn voor het innen van de voor debiteurenbewaking of ter incasso afgegeven vordering een gerechtelijke procedure (hieronder mede te verstaan procedures voor een of meer arbiters of bindend adviseurs) aan te vangen en/of derden (w.o. deurwaarders en advocaten) in te schakelen, zal DBO Incasso B.V. hiervoor aan opdrachtgever schriftelijk toestemming vragen.
lid 2 Slechts na hernieuwde schriftelijke toestemming van de opdrachtgever zal DBO Incasso B.V.  een gerechtelijke procedure (doen) starten en/of hiervoor bedoelde derden inschakelen.  Indien de opdrachtgever met het gestelde in lid 1 van dit artikel akkoord gaat, dient zij dit schriftelijk kenbaar te maken.
lid 3 Alle kosten die verbonden zijn met bovenstaande procedures en/of inschakeling komen voor rekening van de opdrachtgever en vallen niet onder de bureaukosten.

Art 13 Opschorting
Indien de opdrachtgever in gebreke is met een juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, zal DBO Incasso B.V.  haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk kunnen opschorten.

Art. 14 Ontbinding
lid 1 DBO Incasso B.V.  heeft het recht om zonder opgave van redenen het aangaan of continueren van een overeenkomst tot het uitvoeren van opdrachten te weigeren en in geval van toerekenbaar tekortschieten van de opdrachtgever reeds tot stand gekomen overeenkomsten tussentijds te beëindigen.

lid 2 In geval van tussentijdse beëindiging zal de opdrachtgever aan DBO Incasso B.V.  de bureaukosten alsmede de provisie over eventueel geïncasseerde bedragen verschuldigd zijn.

Art. 15 Oninbaarheid
Het staat DBO Incasso B.V. vrij een debiteurenbewaking, incasso of juridisch advies opdracht geheel of gedeeltelijk te retourneren wegens oninbaarheid. De opdrachtgever is, met uitzondering van de bureaukosten, in dit geval slechts provisie verschuldigd over het eventueel geïncasseerde bedrag.

Art. 16 Klachttermijn
De opdrachtgever dient zich, op straffe van verval van zijn rechten jegens DBO Incasso B.V., onverwijld na de ontdekking van een toerekenbare tekortkoming uit hoofde van de overeenkomst schriftelijk te beroepen op wanprestatie.

Art. 17 Geschillen
Lid 1 De geschillenprocedure van DBO Incasso B.V. ziet toe op geschillen die tussen DBO Incasso B.V. en opdrachtgever zijn gerezen.

Lid 2 Geschillen worden schriftelijk ingediend en zijn gericht aan de Juridische Afdeling van DBO Incasso B.V. Het geschil bevat een duidelijke omschrijving van de gronden waarop het geschil berust.

Lid 3 De Juridische Afdeling van DBO incasso B.V. draagt zorg voor de beantwoording van het geschil, een en ander binnen één maand nadat het geschil bij DBO Incasso B.V. bekend is geworden. In het geval de zaak zich ertoe leent zullen DBO Incasso B.V. en opdrachtgever in onderling overleg tot een oplossing en/of minnelijke regeling komen.

Lid 4 Indien en voor zover een opdrachtgever besluit een geschil in handen te stellen van een derde, voordat daarover is gecorrespondeerd conform deze geschillenregeling, dan zullen de kosten die opdrachtgever aan die derde verschuldigd wordt, te allen tijde voor rekening en risico van de opdrachtgever komen, nu opdrachtgever daarmee het tot stand komen van een buitengerechtelijke oplossing zonder inmenging van derden en daartoe behorende kosten, onmogelijk heeft gemaakt.


Art. 17 Verrekening
De opdrachtgever is nimmer bevoegd één en ander te verrekenen, tenzij DBO Incasso B.V.  haar hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Art. 18 Conversie
lid 1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling automatisch in de plaats een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige bepaling.
lid 2 Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden.
lid 3 In geval van conversie behouden de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

Artikel 19. Vertrouwelijke informatie

Elk van de partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst, van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, geheim zal blijven.

Artikel 20. Toepasselijk recht en Forumkeuze

Lid 1 Op alle met D.B.O. Incasso B.V. afgesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Lid 2 Geschillen, voor zover behorend tot de competentie van een arrondissementsrechtbank, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Alkmaar.

 

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 september 2012.