Incasso nationaal

DBO Incasso

Als verlengstuk van uw eigen aanmaningscyclus of debiteurenbewaking door DBO kan onze incassoafdeling, op het gebied van wanbetalers, uitstekend haar toegevoegde waarde bewijzen.

Als u een vordering bij ons in behandeling geeft, is ons doel de vordering zo snel mogelijk te incasseren zonder de relatie tussen de debiteur en u, als opdrachtgever, te schaden. Samen met u bepalen wij per debiteur welke benadering gewenst is. Onze ervaren medewerkers zijn gespecialiseerd in het op een vriendelijke doch doeltreffende wijze incasseren van uw vordering. Zij houden de met uw debiteuren gemaakte afspraken nauwlettend in de gaten en nemen de juiste maatregelen om de vordering te incasseren. Wij benaderen uw debiteur schriftelijk, telefonisch en persoonlijk om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Wij berichten u regelmatig -de frequentie wordt met u overeengekomen- over de actuele stand van zaken. Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen betreffende uw lopende dossiers of om u van advies te kunnen voorzien, bijvoorbeeld aangaande nieuwe dossiers.

Ook zijn er mogelijkheden om uw uitstaande vorderingen over te nemen. DBO heeft aan haar incassoactiviteit een dienst toegevoegd, namelijk het overnemen van schuldvorderingen. Indien u hier interesse voor heeft, neemt u dan contact met ons op.