De gerechtelijke procedure

DBO Incasso
Het nemen van gerechtelijke maatregelen teneinde betaling te verkrijgen van uw debiteur.

Wat houdt dit nu precies in? Dat zetten wij hieronder voor u uiteen.

Checklist

Wat heeft DBO allemaal nodig om uw zaak efficiënt en doelgericht te kunnen behandelen?:
• Offerte en/ of overeenkomsten
• Algemene voorwaarden
• Ontvangstbewijs/ verzendbewijs/ opleveringsdocument
• Dossier gerelateerde correspondentie
• Kopiefacturen
• Kopie herinneringen en aanmaningen

Geen resultaat met minnelijke incasso. Naar de rechter?
Het minnelijke incassotraject leidt helaas niet altijd tot het gewenste resultaat. Daaraan kunnen meerdere redenen ten grondslag liggen. De debiteur kan verwachten dat u vanwege kosten geen procedure zult opstarten of hopen dat u de handdoek in der ring gooit wanneer hij niet reageert. In andere gevallen betwist de debiteur uw facturen of is hij simpelweg niet meer te traceren. Het opstarten van een juridische procedure kan in al die gevallen een oplossing bieden.

Wanneer heeft een juridisch traject zin?
Een juridisch traject heeft bijna altijd zin als uw vordering hoger is dan € 150,-. Let er dan wel op dat uw vordering hard is. Dat wil zeggen dat er een duidelijke overeenkomst aan ten grondslag ligt die moeilijk kan worden betwist. Ook moeten er uiteindelijk verhaalsmogelijkheden zijn. Dat wil zeggen dat het uiteindelijke bedrag ook door de tegenpartij moet kunnen worden opgebracht. Is de vordering lager dan € 150,-, of twijfelt u of wij van DBO aan de hardheid of de verhaalsmogelijkheden, dan onderzoeken wij andere maatregelen, zoals wanbetalerregistratie of een conceptdagvaarding.

Onze juridische afdeling geeft u graag advies.

De eerste stap: De tegenpartij dagvaarden!
De dagvaarding is het eerste processtuk in een civiele procedure of in een strafproces en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust. In de dagvaarding wordt de gedaagde partij schriftelijk opgeroepen om voor een gerecht te verschijnen. Als u besluit te gaan dagvaarden,dan gaat de juridische afdeling voor u aan de slag. Allereerst wordt uw dossier compleet gemaakt. Als er nog informatie ontbreekt, nemen wij contact met u op om uw zaak zo goed mogelijk aan te brengen bij de (kanton) rechter. Vervolgens stellen wij de dagvaarding voor u op en zorgen ervoor dat deze wordt uitgebracht door onze gerechtsdeurwaarder. 

Uw zaak ligt bij de rechter,wat nu?
Als uw zaak eenmaal bij de rechter ligt, is er een aantal verschillende uitkomsten te verwachten:

De tegenpartij verschijnt niet
Indien de tegenpartij niet verschijnt, concludeert de rechtbank dat de gedaagde erkent dat hij het gevorderde bedrag verschuldigd is. Meestal neemt de rechter de eis van de eiser over en moet de gedaagde de kosten van de procedure betalen. De procedure komt hiermee tot een eind. Het eindvonnis levert een executoriale titel op waarmee het vonnis door de deurwaarder ten uitvoer kan worden gebracht.
 
De tegenpartij verschijnt wel
Conclusie van antwoord
Als gedaagde verschijnt, krijgt hij de gelegenheid verweer te voeren. Binnen een vastgestelde termijn kan hij middels een ‘Conclusie van Antwoord’ schriftelijk op de dagvaarding reageren. Na ontvangst van dit verweer wordt in overleg met u een antwoord geformuleerd. 

Comparitie van partijen
Na de ‘Conclusie van Antwoord’ gelast de rechtbank in veel gevallen een (mondelinge) behandeling of een tweede schriftelijke ronde. Doel van deze comparitie is het inwinnen van inlichtingen door de rechtbank en het beoordelen of een schikking tot de mogelijkheden behoort. Partijen dienen daarbij in persoon te verschijnen. 

Conclusie van Repliek
Wanneer de rechtbank na de ‘Conclusie van Antwoord’ geen comparitie gelast, mogen partijen nogmaals over en weer reageren op elkaars stellingen. De eisende partij mag na de ‘Conclusie van Antwoord’ met zijn ‘Conclusie van Repliek’ schriftelijk reageren. De gedaagde partij reageert hierop met zijn ‘Conclusie van Dupliek’. Na deze schriftelijke ronde kan alsnog een comparitie gelast worden.

Schikking
Gedurende de hele procedure is het mogelijk om te schikken. Een schikking is een afspraak tussen twee partijen teneinde af te zien van een rechtzaak. Een schikking is vaak goedkoper en duurt minder lang.

Bijkomend voordeel is dat het rechtsysteem wordt ontlast. Mocht er niet geschikt worden, beslist de rechter middels een tussenvonnis hoe de procedure voortgezet wordt. 

Vonnis 
Is de rechtbank van mening dat alle feiten en omstandigheden voldoende zijn belicht, dan wordt er een eindvonnis gewezen. Zo niet, dan wijst zij tussenvonnis en bepaalt zij welke proceshandelingen zij wenselijk acht (bewijsopdracht, benoeming van een deskundige, getuigenverhoor of plaatsopneming). 

Hoger Beroep
In beginsel kan iedere uitspraak middels hoger beroep voorgelegd worden aan een hogere echter (behalve bij geschillen om een geldbedrag van minder dan € 1.750,-). Hoger beroep dient te worden ingesteld bij een van de vijf Gerechtshoven. Tot slot kan de uitspraak van de hoger beroeprechter nog worden voorgelegd aan de Hoge Raad (dit heet ‘in cassatie gaan’). 
 
De duur van het hele proces is moeilijk in te schatten. Houd rekening met een tijdsbestek van minimaal drie maanden tot een jaar, of zelfs langer.